Euro Ethyl Ltd.


За нас

Първия по рода си завод за биоетанол в България е собственост на „Евроетил” АД.

Завода е построен върху 55 000,00 кв. м. площ в близост до ЖП транспортна връзка, в покрайнините на гр. Алфатар, обл. Силистра. Основна суровина за производството на биоетанол е царевицата и пшеницата, което определя местонахождението на завода в този регион като особено подходящо от гледна точка на доставката на суровини. Само на 20 км. От речно пристанище Силистра и от КПП Силистра, на 110 км. от черноморско пристанище гр. Варна, и в непосредствена близост до първокласна и второкласна пътна мрежа на  България.

Строителството на завода в гр. Алфатар започва през 2004 г. като за изпълнението на проекта и за доставките на оборудването и инсталациите на бъдещият завод за биоетанол са ангажирани специалисти в своята област от страната и чужбина. Инсталациите на завода са закупени от световно известни и наложили се в своята област фирми като -  VB Vogelbusch USA - The Bioprocess Company,  MDT MUSSI Italy - Distillation& Evaporation Technologies. Официално е открит на 02 Септември 2006 г. от Президента на Република България, г-н Георги Първанов
Пълвоначалната  инвестиция възлиза на 15 мил. евро. Като част от нея е от банков кредит, а друга част от собстени средства на „Вива Агротекс” ЕООД, която е и акционер в „Евроетил” АД.

Завода за етанол и биоетанол разполага с цехове – Мелничен, Ферментация, Молекулярни сита, Декантер, Въглероден диоксид, Склад готова продукция, Открит склад, Склад шлемпа, Парокотелна централа на слама, Парокотелна централа на мазут, Административна сграда, Работилници, Складове, Лаборатория, озеленени площи и асфалтирани и бетонови площадки, тротоари, контролен пункт за достъп до завода, както и система за контролиран достъп и за отчитане на работното време.
 
В завода като постоянно заети се трудят около 120 души, за община с висока безработица като общ. Алфатар „Евроетил” АД има важен икономически  и социален принос в развитието на общината и в намаляване на безработицата.

Първоначално завода е с капацитет от 30 000 Литра, но инсталациите имат възможност за производство на биоетанол до 120 000 литра за 24 часа непрекъснат производствен цикъл.
Биоетанола по своята същност представлява добавка към вече познатите ни горива като се смесва с тях без необходимост от допълнителна термична обработка. По европейските стандарти за добавки към горивата в ЕС биоетанола се смесва с бензина в  съотношение 5% биоетанол и 95% бензин.
 
Предимствата на биоетанола са, че той е възобновяем енергиен източник, даво по-добри резултати чрез високото число на октана и ефективната работа на двигателя. Намалява вредните емисии отделяни в атмосферата и запазва образуването на озон. Биоетанола е без токсични съставни части и без съдържание на сяра и има безотпадно производство. Като вторичен продукт от производството на биоетанол е шлемпата – или зърнанета каша, която е предпочитан фураж при угояването на едър рогат добитък /месодаен и млекодаен/, свине, свине-майки, овце и в някои варианти при отглеждането а птици. Вариянтите на биофураж са мокър (съдържа до 8% сухо вещество), декантиран (съдържащ от 25 до 30% сухо вещество) и сух вариянт или DDGS със съдържание на 90 до 92% сухо вещество.